postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

uitnodiging ALV 2 november a.s.

Uitnodiging
Voor de ledenvergadering van 2 november 2017
Locatie: De Zandlôôper in Lewedorp Aanvang: 19.30

Definitieve agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 16 maart 2017 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Concept-vliegprogramma 2018 (per categorie & chronologisch)
6. NPO-zaken + overleg met zusterafdelingen (agenda Ledenraad)
7. Bestuursverkiezing *
8. Bestuursvoorstellen 1 (+bijlage), 2
9. Verenigingsvoorstellen + pré-advies (overzicht)
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Rinus Laban, Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 21 oktober melden bij de secretaris op voordracht van hun vereniging.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.