postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

ALV Zeeland’96: 8 maart 2018

Algemene ledenvergadering afd. Zeeland ‘96
Datum: 8 maart 2018
Aanvang: 19.30 u
Locatie: De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp

Definitieve agenda

1. Opening
2. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 2 november 2017 (pdf)
3. Ingekomen stukken en mededelingen (pdf)
4. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2017 secretaris (pdf)
4b. Jaarverslag 2017 penningmeester (pdf) + begroting 2018 (verslag pdf)
+ verslag kascontrolecommissie (pdf)
4c. Benoeming kascontrolecommissie *
4d. Jaarverslag 2017 evenementencommissie (pdf)
4e. Jaarverslag 2017 ondersteuningscommissie (pdf)
4f. Jaarverslag 2017 jeugdcommissie (pdf)
5. Benoeming kiesman voor N.P.O. Ledenraad *
6. N.P.O. Ledenraad 10 maart 2018 (pdf)
7. Samenwerking met zusterafdelingen en organisaties buiten Zeeland
8. Verenigingsvoorstellen
–   ( 1804 1829 1832 1835 1835 1837 1841 1842 & 1843 )
–   Pre-advies bestuur
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

* Bestuur draagt Rinus Laban voor een tweede termijn voor als kiesman

Advertenties

Reacties zijn gesloten.