postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

ALV 21 maart 2019

Besluitenlijst ALV 21 maart 2019

– – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –

Algemene ledenvergadering afd.Zeeland ‘96
Datum: 21 maart 2019 Aanvang: 19.30
Locatie: De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp

Definitieve agenda

1. Opening
2. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 8 november 2018 (pdf)
3. Ingekomen stukken en mededelingen (pdf)
4. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2018 secretaris (pdf)
4b. Jaarverslag 2018 penningmeester (pdf) + begroting 2019 (p/mail)
+ verslag kascontrolecommissie (pdf)
4c. Benoeming kascontrolecommissie
4d. Jaarverslag 2018 evenementencommissie (pdf)
4e. Jaarverslag 2018 ondersteuningscommissie (pdf)
4f. Jaarverslag 2018 jeugdcommissie (pdf)
5. Benoeming reserve kiesman N.P.O. Ledenraad *
6. N.P.O. Ledenraad 9 maart 2019 (stukken volgen wanneer beschikbaar)
7. Verenigingsvoorstellen (1804(1 & 2), 1832(1 & 2) + 1859) + preadvies bestuur
8. Basisdocument “Een dijk van een duivensport” (volgt in eerste week maart)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

*Bestuur draagt Joop Kristelijn voor een tweede termijn voor.

Reacties zijn gesloten.