postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

ALV 21 maart 2019

Algemene ledenvergadering afd.Zeeland ‘96
Datum: 21 maart 2019 Aanvang: 19.30
Locatie: De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp

Voorlopige agenda

1. Opening
2. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 8 november 2018 (pdf)
3. Ingekomen stukken en mededelingen (pdf)
4. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2018 secretaris (pdf)
4b. Jaarverslag 2018 penningmeester + begroting 2019 (p/mail)
+ verslag kascontrolecommissie (pdf)
4c. Benoeming kascontrolecommissie
4d. Jaarverslag 2018 evenementencommissie (pdf)
4e. Jaarverslag 2018 ondersteuningscommissie (pdf)
4f. Jaarverslag 2018 jeugdcommissie (pdf)
5. Benoeming reserve kiesman N.P.O. Ledenraad *
6. N.P.O. Ledenraad 9 maart 2019 (stukken volgen wanneer beschikbaar)
7. Verenigingsvoorstellen (voorstellen indienen vóór 26 februari)
8. Basisdocument “Een dijk van een duivensport” (volgt in eerste week maart)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

*Bestuur draagt Joop Kristelijn voor een tweede termijn voor.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.