postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

uitnodiging+ aantal stukken ALV 12 maart

Algemene ledenvergadering afd. Zeeland ‘96
Datum: 12 maart 2020 Aanvang: 19.30
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 te Borssele

Agenda
1. Opening
2. Appél van de aanwezigen
3. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 11 december 2019 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen (bijgevoegd | ophaalroutes| inkorfcentra)
5. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2019 secretaris (bijgevoegd)
4b. Jaarverslag 2019 penningmeester (bijgevoegd) + begroting 2020
+ verslag kascontrolecommissie (bijgevoegd)
4c. Benoeming kascontrolecommissie
4d. Jaarverslag 2019 evenementencommissie (bijgevoegd)
4e. Jaarverslag 2019 jeugdcommissie (bijgevoegd)
6. N.P.O. Ledenraad 14 maart 2020 (stukken volgen wanneer beschikbaar)
7. Verenigingsvoorstellen (1810| 1826| 1829 | 1863) + (préadvies)
8. Verloop GPS-pilot in Zeeland (toelichting ter vergadering)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

Reacties zijn gesloten.