postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Update van de NPO Covid-19 werkgroep

Beste liefhebbers,

Bijgevoegde protocollen zijn afgelopen vrijdag voorgelegd aan het ministerie van VWS ter beoordeling.

Mocht deze hiermee akkoord gaan, zijn we in de uitvoering ook nog afhankelijk van de Veiligheidsregio Zeeland om dit toe te staan. Momenteel gelden nog zeer strenge regels voor sportverenigingen en bijeenkomsten in een openbare ruimte. Ook zijn een aantal verenigingen nog afhankelijk van een horecagelegenheid voor hun inkorvingen, dus ook daar zal wat ruimte moeten komen voordat we daadwerkelijk van start kunnen gaan.

Vanaf 1 mei is het opleren van de duiven binnen Nederland weer toegestaan, maar wel op individuele basis en met inachtneming van de 1.5 meter afstand tussen mensen die niet tot 1 huishouden behoren.

Uit de ons omringende landen komen er ook weer positieve berichten binnen m.b.t de duivensport, dus we blijven moed houden dat er toch nog mogelijkheden komen om vluchten te organiseren in 2020.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

 

Aan de afgevaardigden en afdelingssecretarissen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Arnhem, 27 april 2020.

Beste collega bestuurders,

De afgelopen weken waren intensief en ook belangrijk om tot stappen te komen om de duivensport aan te passen aan de huidige omstandigheden en de veel genoemde 1,5 meter samenleving. Wat mooi is het dan te zien hoe in de afgelopen week aan de hand van het gepresenteerde conceptprotocol uit het hele duivensport land reacties komen en suggesties hoe van een concept versie naar de definitieve versie te komen. Dit is de noodzakelijke en ook gewenste samenwerking en blijkt met de focus op de speerpunten, gezondheid, haalbaarheid en een goede basis om met de huidige richtlijnen onze duivensport te kunnen beoefenen zoals die bedoeld is.

Binnen de NPO Covid-19 werkgroep zijn alle binnengekomen reacties via corona@duivensportbond.nl en ook reacties die via andere wegen zijn binnengekomen verzameld.

Alle verzamelde reacties zijn vervolgens beoordeeld en op uitkomst gerubriceerd in de volgende categorieën

  • Opnemen of deels opnemen in het protocol;
  • Opnemen in de FAQ. De vraag en antwoordenlijst die van belang is voor onze functionarissen en liefhebbers;
  • Duivensport van voor het coronatijdperk, nu niet mogelijk;
  • Categorie waarin onze visie en voorzet werd voorzien van complimenten en het concept protocol goed werkbaar zou kunnen zijn.

Nu komen wij met een aangepaste versie van het protocol, die wij met jullie delen en dan gaan vaststellen om te benutten in de gesprekken met de verantwoordelijken voor het dossier duivensport op nationaal en regionaal niveau. Tevens zullen wij de lijst met vraag en antwoorden met jullie delen en die aanvullen waar nodig.  Het definitieve protocol is de leidraad waar wij ons in de duivensport aan te houden hebben. Wij begrijpen dat lokale of regionale omstandigheden kunnen leiden tot een nuancering. Zolang geen afbreuk wordt gedaan aan de gestelde richtlijnen biedt dat u de mogelijkheid om te bekijken hoe een veilige duivensport omgeving anno 2020 te creëren. Wij doen een klemmend beroep op jullie allen om niet alvast initiatieven te ontplooien, hoe goed ook bedoeld, om nu zelfstandig te proberen de zaken te versnellen, of op de zaken vooruit te lopen.

De eerste ongecoördineerde acties hebben geen positieve, laten wij maar zeggen negatieve, reacties opgeleverd. Dat zou ook kunnen leiden tot een negatieve reactie of gevolgen voor de Nederlandse duivensport. Doe dit dus niet!
In de afstemming met de bonden in de duivenlanden om ons heen trachten wij nu in de komende weken duidelijkheid te krijgen over een mogelijke wijze waarop wij zouden kunnen aanvangen met het seizoen en op welk moment. Daarover nu speculeren is te vroeg.

Wij zijn ons bewust dat er nog veel vragen zijn, die wij nu nog niet kunnen beantwoorden, maar de ervaring uit de afgelopen weken en dagen leert dat die er soms snel kunnen zijn en soms een kwestie van geduld blijft.

Ondertussen adviseren wij om alvast te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden die altijd voor aanvang van het duivenseizoen aan de orde zijn. Dit binnen de gestelde kaders en mogelijkheden. Daarvan weten wij ook dat sommige verenigingen dit allemaal al geregeld hebben en sommige nog niet. Dus deze oproep is gericht aan diegenen die nog een aantal zaken te regelen hebben.

  • Waar gaat het dan over?
  • Aanleveren hoklijsten en controle op eigendomsbewijzen;
  • Aanleveren entlijsten;
  • Opschonen en aanpassen van de gekoppelde duiven in de ECS systemen en nog te koppelen duiven met bijbehorende chipringen;
  • Prikken/vaststellen van coordinaten van nieuwe/verhuisde liefhebbers en die verwerken via de afdeling;
  • Het up-to-date maken van de ledenadministratie.

Voor deze activiteiten hebben wij protocollen bijgevoegd.

We willen jullie vragen om een reactie te geven op de aangepaste versie van het protocol waarmee  wij dan als vertegenwoordigers van de Ledenraad en duivensport Nederland achter dit protocol en de werking

ervan scharen. Wij streven ernaar dit protocol vrijdag 1 mei vast te stellen en deze versie dan aan jullie toe te zenden.

Ondertussen kunnen jullie de reacties sturen naar corona@duivensportbond.nl

Nogmaals dank voor jullie bijdrage zover.

Met vriendelijke groet,
Namens de NPO Covid-19 werkgroep
Maurice van der Kruk
NPO voorzitter
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem
t           (026) 4834150
m          (06) 30080112
e          info@duivensportbond.nl


Bijlagen:
Aanvullende protocollen
Vraag en antwoord protocol duivensport
Protocol inkorven afslaan transport en lossen tijdens coronacrisis

Reacties zijn gesloten.