postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

update van de werkgroep COVID-19 van de NPO

Beste liefhebbers,

Hieronder een update van de werkgroep COVID-19 van de NPO.

Aanvulling vanuit de afdeling Zeeland m.b.t. de vrachtduiven: Bij het doorsturen van het D-bestand van de vereniging dient het aantal vrachtduiven wel vermeld te worden. Dit kan eventueel gebundeld op één nummer van een verenigingslid om de werkzaamheden voor de digitaal ondersteuner te beperken. Het inkorven van vrachtduiven mag eventueel op een locatie buiten het verenigingsgebouw, maar dit dient wel volgens de voorschriften van de overheid m.b.t. afstand houden en hygiëne te worden afgehandeld.

De eerste inkorving op vrijdag 22 mei is voor een leervlucht en zal als vluchtcode T21 krijgen. Er wordt dus geen samenspel- of afdelingsuitslag gemaakt.

Verenigingen zijn vrij om een onderling concours te houden, maar gezien de verwachte aantallen duiven lijkt ons dat af te raden omdat dit extra handelingen vraagt en dus tijd kost. Er mag  geen W-bestand worden doorgestuurd naar de Compuclub voor T21.

Voor de weken na 23 mei gaan we even kijken wat er op dat moment mogelijk is. Als er nog geen zicht is op lossingen in België zoeken we naar mogelijkheden richting Oost-Brabant/Limburg.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Van: info@duivensportbond.nl <info@duivensportbond.nl>
Verzonden: maandag 11 mei 2020 17:15
Aan: info@duivensportbond.nl
Onderwerp: update COVID-19

Aan de afdelingssecretarissen afgevaardigden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Arnhem , 11 mei 2020.

Geachte bestuurders,

Na het bericht van afgelopen vrijdag waarin werd gecommuniceerd dat we onder voorwaarden weer duivenvluchten kunnen organiseren zijn er begrijpelijkerwijs vragen van afdelingen en verenigingen en ook leden binnengekomen. De meeste afdelingen en verenigingen zijn al volop bezig met de voorbereiding. In deze mail zullen we vragen die zijn gesteld beantwoorden.

Vrachtduiven
Een vraag die een aantal keren is gesteld hoe kunnen we omgaan met het inkorven van vrachtduiven. We vinden dit een goed idee in de huidige omstandigheden en willen dit dan ook onder een aantal voorwaarden toestaan;

  • Het inmanden van vrachtduiven vindt niet gelijktijdig plaats met de andere inkorfactiviteiten, anders ontstaat het risico op te grote samenkomsten;
  • Het is een vrije keuze van de liefhebber vrachtduiven in te korven, maar geldt dan ook voor alle duiven van die liefhebber. Anders zijn het duiven die over de antenne gaan.
  • De hygiënemaatregelen zijn hetzelfde als bij het reguliere inkorven;
  • Tijdens het inkorven van vrachtduiven hanteren alle betrokkenen 1,5 meter afstand;
  • Bij het inkorven van vrachtduiven is de toezichthouder altijd aanwezig;
  • Een liefhebber mag de duiven indien gewenst zelf inkorven, maar het maximum van 3 personen binnen het gebouw blijft van kracht;
  • Verenigingen die dit op een praktische manier buiten hun verenigingsgebouw in kunnen richten mogen dit doen.

Status protocol
Verder zijn er vragen binnengekomen over de status van het protocol en de vraag of de eigen Veiligheidsregio en/of gemeente nog betrokken moet worden. Door de grotere hoeveelheid aan sportactiviteiten die nu weer zijn toegestaan is er door de overheid de lijn gekozen dat landelijke bonden en branches zelf verantwoordelijk zijn voor de regulering van hun activiteiten. Op basis van deze visie hebben we versie 1.0 van ons protocol met u gedeeld. Vanuit die zelfregulering hebben wij de eerste versie van de technische toelichting onderbouwd.

Het is niet zo dat duiven inzetten ook de echte sportactiviteit is, dat is het naar huis vliegen van de duiven. Het protocol is bedoeld om risico’s op besmetting te voorkomen en het houdt rekening met alle geldende voorschriften voor afstand en hygiëne. Het protocol lokaal alsnog aan de overheid toezenden ter informatie of ter goedkeuring is vanuit het punt van zelfregulering niet noodzakelijk. Het wordt vanuit de werkgroep ook ontraden om dit te doen, omdat het kennis vraagt van de onderbouwing en de geldende noodverordening.

Inkorven in een horecalokaliteit
Er zijn ook verenigingen die hun duiven inkorven in een café en/of restaurant. Deze zijn op basis van de Noodverordening gesloten. De gemeenten houden toezicht op het gesloten houden en blijven van deze lokaliteiten. Met het protocol en een toelichting door de aanwezige functionarissen zal duidelijk worden dat er geen sprake is van een openstelling van het café en/of restaurant.

Wat is een aankomstlijst
Er is ook onduidelijkheid over wat nu exact een aankomstlijst is. Hiermee wordt een uitslag bedoeld zonder een weergave van punten of poulen. Je kunt zien op welk moment de duiven thuis waren in relatie tot die van de andere deelnemende duiven. Op dit moment koppelen we geen competitie aan de vluchten. Het organiseren van competitie is verboden en zou ook een verplichtend karakter geven voor liefhebbers om deel te nemen en dat is in deze tijd geen goed signaal. Een aankomstlijst mag op meerdere niveau’s gemaakt worden (vereniging, CC, Afdeling). Vanuit de NPO gaat een verzoek naar de applicatieschrijvers om een update van de applicaties te maken voor de huidige ‘Coronacrisis’ toepassing.

Vliegen vanuit België, Frankrijk en Duitsland
Veel afdelingen hebben de vraag of en wanneer er in België gelost kan worden. Het vervoer van duiven naar België is immers wel toegestaan. Op dit moment is er nog geen toestemming om te lossen in België. We hebben om te mogen lossen in België een lossingsvergunning nodig. Het aanvragen van een dergelijke vergunning is op dit moment nog niet mogelijk. We hebben contact met de KBDB over het moment waarop deze aanvragen weer tot toestemming leiden. Afdelingen kunnen dus voorlopig nog niet lossen in België in afwachting van de ontwikkelingen aldaar. Een vergelijkbare situatie geldt ook in Frankrijk. Voor Duitsland zijn we in nauw contact om het lossen daar in goede onderlinge afstemming te organiseren.

Indienen plan van aanpak
Voordat afdelingen weer vluchten mogen organiseren zullen deze eerst een plan van aanpak in moeten dienen bij de werkgroep COVID-19 NPO. Voor de inhoud van dit plan verwijzen wij u naar e mail van  vrijdag 8 mei. Dit is ook te vinden op de Corona pagina van de website van de NPO. De afdelingen die overwegen om voor aankomend weekend (16/17 mei) al een vlucht te organiseren dienen dit plan van aanpak uiterlijk woensdag 13 mei voor 17.00 uur in te dienen via; corona@duivensportbond.nlDit biedt de werkgroep de mogelijkheid om het plan van aanpak te toetsen en bij het voldoen aan de normering de mogelijkheid te bieden vluchten te gaan organiseren.

We willen jullie vragen om deze antwoorden zelf met de eigen verenigingen te delen. We zullen deze beantwoording meenemen in een nieuwe versie van de FAQ.

De poster voor bij de deur is nog niet gereed. Deze wordt gedeeld zodra deze klaar is. We verwachten dat dit nog een paar dagen duurt. De verenigingen dienen deze zelf af te drukken op A3-formaat.

Met vriendelijke groet,

Namens NPO Werkgroep Covid-19,
Maurice van der Kruk
voorzitter NPO
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem
t           (026) 4834150
m          (06) 30080112
e          info@duivensportbond.nl

Reacties zijn gesloten.