postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

uitnodiging afdelingsvergadering 18 november

Uitnodiging

Voor de ledenvergadering van 18 november 2020
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele, Aanvang: 19.30

Agenda:

 1. Opening
 2. Appel afgevaardigden
 3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 12 maart 2020 (bijgevoegd)
 4. Verslag Voorzittersoverleg 2 oktober 2020 (bijgevoegd)
 5. Ingekomen stukken en mededelingen (volgen later)
 6. NPO-Ledenraad 28 nov.2020 + overleg zusterafdelingen (stukken beschikbaar via website
  NPO)
 7. Vervolg GPS-pilot in Zeeland
 8. Bestuursverkiezing. *
 9. Benoeming kiesman afdeling Zeeland **
 10. Verenigingsvoorstellen (indienen vóór 2 november)
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting


*Aftredend zijn de voorzitter Rinus Laban en de commissarissen Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.
**Kiesman Joop Kristelijn is vanwege gezondheidsproblemen niet langer beschikbaar als kiesman. Bij het toezenden van de definitieve agenda (omstreeks 5 november) zal het bestuur een kandidaat voordragen.

Reacties zijn gesloten.