postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

agenda en stukken voor afdelingsvergadering 10 december

Beste liefhebbers,

Hierbij de definitieve agenda en enkele stukken voor de afdelingsvergadering van 10 december a.s.

Binnen de huidige maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gelden er wel een aantal voorwaarden voor het houden van een fysieke bijeenkomst:

Bijeenkomsten mogen met maximaal 30 personen, dus er per vereniging 1 persoon worden afgevaardigd naar de afdelingsvergadering. De naam van de aanwezige graag doorgeven uiterlijk dinsdag 8 december aan onderstaande. Tevens, wanneer beschikbaar, een naam van een vervanger mocht de aangemelde persoon alsnog niet in staat zijn om de vergadering te bezoeken. Voor de aangemelde personen geldt uiteraard de algemene regel dat men bij klachten thuis blijft en de vervanger stuurt. Bij aanvang van de vergadering dient een lijst van aanwezigen aan de beheerders van het dorpshuis te worden overhandigd, vandaar deze maatregel.

Tevens geldt per 1 december dat het dragen van een mondkapje verplicht is in de publieke ruimte en dit geldt dus ook voor het dorpshuis in Borssele. Als men zit mag het mondkapje af, voor toiletbezoek o.i.d. moet dit wel gedragen worden.

Ook zal er geen bediening zijn tijdens de vergadering, wel zal er koffie, thee en water aanwezig zijn voor de deelnemers. Meebrengen van consumpties is niet toegestaan.

Er is slechts 1 voorstel ingediend door een vereniging, wel zijn er nog een aantal vragen gesteld door diverse verenigingen. De gestelde vragen en antwoorden staan in een separaat document en zijn daarmee behandeld. Het antwoord op het voorstel van 1870 Zierikzee staat vermeld bij de mededelingen van deze vergadering.

Mochten er nog wijzigingen komen in de huidige maatregelen tegen corona die invloed hebben op het houden van deze vergadering, dan worden deze z.s.m. aan U toegezonden.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

=========================================================

Uitnodiging

Voor de ledenvergadering van 10 december 2020
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele, Aanvang: 19.30

Agenda:

 1. Opening
 2. Appel afgevaardigden
 3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 12 maart 2020 (reeds toegezonden)
 4. Verslag Voorzittersoverleg 2 oktober 2020 (reeds toegezonden)
 5. Ingekomen stukken en mededelingen (deels bijgevoegd)
 6. Beknopt verslag NPO-Ledenraad 28 november 2020 (volgt z.s.m.)
 7. Vervolg GPS-pilot in Zeeland (notitie bijgevoegd)
 8. Bestuursverkiezing. *
 9. Verenigingsvoorstel (1804 | 1816 | 1870) en vragen + antwoorden (bijgevoegd)
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*Aftredend zijn de voorzitter Rinus Laban en de commissarissen Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.

Reacties zijn gesloten.