postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Zaakwaarneming Zeeland96 ad-interim

Tholen, 19 februari 2021

Aan alle Zeeuwse verenigingen

Geachte leden,

Gezien de ontwikkelingen van de laatste weken en de daardoor ontstane crisissituatie in de afdeling Zeeland ’96 is door de nog functionerende bestuursleden van de afdeling besloten, dit na ingewonnen advies bij een gerenommeerd bureau, met onmiddellijke ingang hun taak als bestuurslid te beëindigen.

Ondank herhaaldelijke pogingen een bestuursverkiezing te houden geheel volgens de geldende statuten en reglementen en binnen de beperkingen van de Covid-regelgeving is overduidelijk gebleken dat op een normale wijze besturen niet meer mogelijk is. Dit mede dat voor een deel van de bestuurders geld dat de fysieke belasting met de daaruit voortvloeiende lichamelijke klachten niet langer kunnen en mogen voortduren.

Dat wij in onze wijze van handelen eveneens weinig steun mochten ontvangen van het NPO-bestuur, het tegendeel is waar en stelt ons zeer teleur. Door hen is slecht bijstand gegeven aan de groep andersdenkende leden en vervolgens werden deze opgezet tegen ons als bestuur. 

Dit alles heeft er in geresulteerd dat in overleg en met instemming 2 personen zijn benoemd om ter overbrugging als ad-interim op te treden. Te weten de heer Eddy van Acker kandidaat voor de functie van voorzitter en het bestuurslid Adrie Thijs die van meet af aan heeft aangegeven zijn huidige functie in een nieuw afdelingsbestuur, momenteel ook als lossing functionaris, te willen voortzetten. Zij zullen trachten met de ingediende kandidaten een nieuw bestuur te vormen en daarmee de periode naar een eerstvolgende ALV te overbruggen. 

Met uitzondering van het afgelopen jaar welke ook is toe te schrijven aan de huidige pandemie hebben wij ons als bestuur met veel plezier ingezet voor de afdeling.

Wij willen dan ook iedereen danken voor het vertrouwen wat u ons heeft gegeven.

Groet, Rinus Laban

Tevens namens bestuursleden,
Joop Kristelijn
Adrie Thijs
Jan Jaap Bolier
Corné van Iwaarden

Reacties zijn gesloten.