postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Schriftelijk ontvangen reacties voor de najaarsvergadering (04-12) vanuit de verenigingen

Alle verenigingen hebben vooraf de mogelijkheid gekregen om schriftelijk te reageren op agendapunten van de “online ALV van zaterdag 4 december. Hieronder kunt u lezen welke zijn ingediend en wat daarop het besluit c.q. advies van het afdelingsbestuur.

Punt 8 Verenigingsvoorstellen

*Rinus de Lijser Oostburg 1842:
-In het stem advies betreft vraag 10 is door een meerderheid van de verenigingen aangegeven de opleer van de jonge duivenvluchten boven de Schelde apart te lossen van Zeeuws-Vlaanderen. Wij hebben daar geen moeite mee mits er dan ook wel gekozen wordt om ZeeuwsVlaanderen west- midden en oost apart te lossen. Dit is voor ons niet duidelijk in de vraagstelling.

Antwoord bestuur: Dit voorstel / besluit  betreft opleervluchten van jonge duiven. Een voorstel om Zeeuws-Vlaanderen bovendien in 3 groepen te lossen hebben wij niet aangetroffen


-In vraag 28 wordt gevraagd de eerste drie vluchten van de jonge duiven per samenspel te lossen. Ook hiervoor was de meerderheid voor wat wij ook zeker toejuichen.
Maar maakt voor ons de onduidelijkheid nog groter.
Als in eerste instantie gevraagd wordt Zeeuws-Vlaanderen apart te lossen zonder de vermelden ook W.M en Oost. En later wel duidelijk de samenspelen apart wil lossen.

Antwoord bestuur: Dit voorstel / besluit betreft de eerste 3 jonge duivenvluchten.

Voor ons zijn voorstel 10 en voorstel 28 dus twee verschillende zaken.

Voor het geval Oostburg nog weer iets anders wil voorstellen verwijzen wij naar de mogelijkheid tot het indienen van voorstellen voor de voorjaarsvergadering.

Punt 12. Rondvraag

*Carlo Dominicus 1816 Goes:

– Rayon indeling:. Hier zal naar gekeken moeten worden . Noord heeft veel te weinig spelende leden . Dit i.v.m. eerlijk spel

Antwoord bestuur: We adviseren voor dit onderwerp een formeel voorstel in te dienen voor een volgende vergadering

– één afdelings uitslag op de ZLU vluchten

Antwoord bestuur: Dit onderwerp ligt buiten onze invloedsfeer. Wel zijn we voorstander van één Zeeuwse uitslag en we zullen dit idee promoten in mogelijk overleg met betrokken inkorfcentra voor de ZLU vluchten

*Staf Martens Axel 1805

-Hoe is het met onze containers gesteld, zijn deze al gereinigd en de manden zijn die schoongemaakt (karton verwijderd) zodat we in april niet eerst het ongedierte moeten bestrijden.

Antwoord bestuur: We zullen er op toezien dat de manden voor het seizoen op gepaste wijze worden toegeleverd aan de verenigingen

-En hoe ver zijn we (het Bestuur) met onderhandelingen voor het vervoer?

Antwoord: De evaluatie van de aanbiedingen vindt momenteel plaats en ook zullen er binnenkort gesprekken over het vervoer volgen in sectorverband (BOZA overleg) en met Zuid-Holland

*Rinus Kleppe Zierikzee 1870

  • Het lijkt ons raadzaam om te werken met ontvangstbevestiging wanneer formulieren of stukken worden verstuurd, kan dit worden doorgevoerd?

Antwoord: Als jullie dat wensen is ons advies zelf een ontvangstmelding in jullie mailprogramma in stellen.

  • Vragen per mail vanuit ons bestuur aan het afdelingssecretariaat blijven onbeantwoord, graag verbetering in deze

Antwoord: Wij krijgen vele tientallen mails per week waarbij wij de meeste, mits relevant danwel nodig geacht,  beantwoorden. We sluiten niet uit dat er ook wel een een mailtje aan onze aandacht ontsnapt, maar dan ontvangen we graag even een herinnering.

  • Tijd om voorstellen in te dienen was heel kort, plannen van de ledenvergadering kwam hierdoor in het gedrang. Graag meer tijd om voorstellen in te dienen.

Antwoord: Elk jaar houden we een voorjaars- en een najaarsvergadering.

Tijdens het voorzittersoverleg eind september hebben we bovendien al opgeroepen om, indien gewenst, voorstellen in te dienen. Door bekende oorzaken zijn we dit jaar later met onze najaarsvergadering dan gebruikelijk. Dus volgens ons hebben jullie meer tijd gehad om voorstellen te bedenken en in te dienen dan “normaal” het geval was.

Procedure bestuursverkiezing:

Vermelding bestuur: Er hebben 3 verenigingen , (Heikant, Hulst en de Nishhoek) schriftelijk bezwaar aangetekend tegen de door het afdelingsbestuur gekozen en beargumenteerde wijze van bestuursverkiezing bij deze najaarsvergadering.

Antwoord: Bestuur blijft bij het ingenomen standpunt, en verwijst naar de duidelijke verwoording richting bestuur van duivenvereniging Heikant

Reacties zijn gesloten.