postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Zaakwaarneming Zeeland96 ad-interim

Tholen, 19 februari 2021

Aan alle Zeeuwse verenigingen

Geachte leden,

Gezien de ontwikkelingen van de laatste weken en de daardoor ontstane crisissituatie in de afdeling Zeeland ’96 is door de nog functionerende bestuursleden van de afdeling besloten, dit na ingewonnen advies bij een gerenommeerd bureau, met onmiddellijke ingang hun taak als bestuurslid te beëindigen.

Ondank herhaaldelijke pogingen een bestuursverkiezing te houden geheel volgens de geldende statuten en reglementen en binnen de beperkingen van de Covid-regelgeving is overduidelijk gebleken dat op een normale wijze besturen niet meer mogelijk is. Dit mede dat voor een deel van de bestuurders geld dat de fysieke belasting met de daaruit voortvloeiende lichamelijke klachten niet langer kunnen en mogen voortduren.

Dat wij in onze wijze van handelen eveneens weinig steun mochten ontvangen van het NPO-bestuur, het tegendeel is waar en stelt ons zeer teleur. Door hen is slecht bijstand gegeven aan de groep andersdenkende leden en vervolgens werden deze opgezet tegen ons als bestuur. 

Dit alles heeft er in geresulteerd dat in overleg en met instemming 2 personen zijn benoemd om ter overbrugging als ad-interim op te treden. Te weten de heer Eddy van Acker kandidaat voor de functie van voorzitter en het bestuurslid Adrie Thijs die van meet af aan heeft aangegeven zijn huidige functie in een nieuw afdelingsbestuur, momenteel ook als lossing functionaris, te willen voortzetten. Zij zullen trachten met de ingediende kandidaten een nieuw bestuur te vormen en daarmee de periode naar een eerstvolgende ALV te overbruggen. 

Met uitzondering van het afgelopen jaar welke ook is toe te schrijven aan de huidige pandemie hebben wij ons als bestuur met veel plezier ingezet voor de afdeling.

Wij willen dan ook iedereen danken voor het vertrouwen wat u ons heeft gegeven.

Groet, Rinus Laban

Tevens namens bestuursleden,
Joop Kristelijn
Adrie Thijs
Jan Jaap Bolier
Corné van Iwaarden


mailadres secretariaat afdeling Zeeland

Beste liefhebbers,

Vanaf maandag 11 januari is er een nieuw mailadres in gebruik voor het secretariaat van de afdeling Zeeland.

Vanaf die datum zal Aimé Dusarduijn het secretariaat overnemen, dit omdat de huidige secretaris door werkomstandigheden onvoldoende tijd beschikbaar heeft in de komende periode.

Het nieuwe mailadres wordt afdelingzeeland@gmail.com

Zorg dat deze wijziging tijdig in uw administratie wordt doorgevoerd, vanaf 18 januari komen de nu in gebruik zijnde mailadressen van de afdeling te vervallen en zullen mails ook niet meer doorgestuurd worden.

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


stemming laatste ALV en bericht van de Regiegroep

Beste liefhebbers,

Hierbij een eerste werkdocument, opgesteld door de Regiegroep in de Zeeuwse Pilot. Ze staan klaar voor de start om de zaken uit te gaan werken in de komende periode.

Tevens een antwoordformulier voor de brief die vóór de kerst is gestuurd naar de verenigingen m.b.t. de keuze voor een verdere uitwerking van het Einddocument.

Inmiddels is gebleken, na controle van het stembureau (Marcel Buijsse) en de secretaris, dat de uitslag van de stemming over de notitie die is behandeld bij punt 7 niet correct is gemeld op de afdelingsvergadering. Dit betekent dat de stemming ongeldig zal worden verklaard en dat dit punt opnieuw aan de orde zal komen op de eerstvolgende afdelingsvergadering.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


oproep aan de Zeeuwse verenigingen

Beste liefhebbers,

Als Zeeuwse duivensport staan we op een keerpunt. De onderlinge verdeeldheid onder de leden is simpelweg te groot. Of het nu ligt aan onvoldoende uitleg of verkeerd gevormde conclusies, dat doet even niet ter zake.

Waar het ons nu om gaat is: “Wat moet er gebeuren in de Zeeuwse duivensport om ook de komende jaren nog verder te kunnen ?” Eén ding is daarbij wel zeker, het gaat zeker niet op de manier waarop er nu wordt gecommuniceerd !

Lees bijgevoegde brief aandachtig en spreek dit door binnen de vereniging. Kom met een afgewogen reactie met als achterliggende gedachte: “Wat is het beste voor de Zeeuwse duivensport en daarmee ook voor jezelf ?”

Vanuit deze gedachte is dit schrijven ook opgesteld, dus graag een gemotiveerde reactie vanuit de vereniging.

Tevens bijgevoegd een eerste concept-Einddocument zoals is toegezegd op de laatste afdelingsvergadering. Gebruik deze als onderlegger bij de opgestelde brief, deze is voornamelijk bedoeld ter verduidelijking van de notitie die is gepresenteerd op de afdelingsvergadering.

Rest mij U en Uw dierbaren nog fijne kerstdagen toe te wensen en een goed uiteinde. Hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid weer terug in 2021.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


agenda en stukken voor afdelingsvergadering 10 december

Beste liefhebbers,

Hierbij de definitieve agenda en enkele stukken voor de afdelingsvergadering van 10 december a.s.

Binnen de huidige maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gelden er wel een aantal voorwaarden voor het houden van een fysieke bijeenkomst:

Bijeenkomsten mogen met maximaal 30 personen, dus er per vereniging 1 persoon worden afgevaardigd naar de afdelingsvergadering. De naam van de aanwezige graag doorgeven uiterlijk dinsdag 8 december aan onderstaande. Tevens, wanneer beschikbaar, een naam van een vervanger mocht de aangemelde persoon alsnog niet in staat zijn om de vergadering te bezoeken. Voor de aangemelde personen geldt uiteraard de algemene regel dat men bij klachten thuis blijft en de vervanger stuurt. Bij aanvang van de vergadering dient een lijst van aanwezigen aan de beheerders van het dorpshuis te worden overhandigd, vandaar deze maatregel.

Tevens geldt per 1 december dat het dragen van een mondkapje verplicht is in de publieke ruimte en dit geldt dus ook voor het dorpshuis in Borssele. Als men zit mag het mondkapje af, voor toiletbezoek o.i.d. moet dit wel gedragen worden.

Ook zal er geen bediening zijn tijdens de vergadering, wel zal er koffie, thee en water aanwezig zijn voor de deelnemers. Meebrengen van consumpties is niet toegestaan.

Er is slechts 1 voorstel ingediend door een vereniging, wel zijn er nog een aantal vragen gesteld door diverse verenigingen. De gestelde vragen en antwoorden staan in een separaat document en zijn daarmee behandeld. Het antwoord op het voorstel van 1870 Zierikzee staat vermeld bij de mededelingen van deze vergadering.

Mochten er nog wijzigingen komen in de huidige maatregelen tegen corona die invloed hebben op het houden van deze vergadering, dan worden deze z.s.m. aan U toegezonden.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

=========================================================

Uitnodiging

Voor de ledenvergadering van 10 december 2020
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele, Aanvang: 19.30

Agenda:

 1. Opening
 2. Appel afgevaardigden
 3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 12 maart 2020 (reeds toegezonden)
 4. Verslag Voorzittersoverleg 2 oktober 2020 (reeds toegezonden)
 5. Ingekomen stukken en mededelingen (deels bijgevoegd)
 6. Beknopt verslag NPO-Ledenraad 28 november 2020 (volgt z.s.m.)
 7. Vervolg GPS-pilot in Zeeland (notitie bijgevoegd)
 8. Bestuursverkiezing. *
 9. Verenigingsvoorstel (1804 | 1816 | 1870) en vragen + antwoorden (bijgevoegd)
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*Aftredend zijn de voorzitter Rinus Laban en de commissarissen Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.


Persbericht evenementencommissie

Na het persbericht van 21-9-20 is de situatie dusdanig veranderd dat er door de commissie is besloten de manifestatie a.s. 14 november niet door te laten gaan. Dat we afhankelijk zijn van hoe de situatie zich ontwikkeld zal u niet verbazen. Later deze winter komen we met een update.

De verkoop ten bate van de manifestatie zal wel door gaan via www. gps-auctions.com. We willen de schenkers via deze weg bedanken en toekomstige kopers alvast succes wensen!

De verkoop vind plaats:
Online:                dinsdag                03-11  18.00 uur
Aflopend:           vrijdag                  13-11  20.00 uur

De evenementencommissie


uitnodiging afdelingsvergadering 18 november

Uitnodiging

Voor de ledenvergadering van 18 november 2020
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele, Aanvang: 19.30

Agenda:

 1. Opening
 2. Appel afgevaardigden
 3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 12 maart 2020 (bijgevoegd)
 4. Verslag Voorzittersoverleg 2 oktober 2020 (bijgevoegd)
 5. Ingekomen stukken en mededelingen (volgen later)
 6. NPO-Ledenraad 28 nov.2020 + overleg zusterafdelingen (stukken beschikbaar via website
  NPO)
 7. Vervolg GPS-pilot in Zeeland
 8. Bestuursverkiezing. *
 9. Benoeming kiesman afdeling Zeeland **
 10. Verenigingsvoorstellen (indienen vóór 2 november)
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting


*Aftredend zijn de voorzitter Rinus Laban en de commissarissen Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.
**Kiesman Joop Kristelijn is vanwege gezondheidsproblemen niet langer beschikbaar als kiesman. Bij het toezenden van de definitieve agenda (omstreeks 5 november) zal het bestuur een kandidaat voordragen.


voorzittersoverleg 2 oktober

Beste liefhebbers,

Binnen de huidige maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus is het nog steeds mogelijk om het voorzittersoverleg te organiseren vrijdag a.s.

Wel hebben wel de agenda aangepast aan het verplichte vroege tijdstip van sluiting (22.00) van het dorpshuis in Borssele.

Het agendapunt m.b.t. de NPO-Ledenraad schuiven we door naar de afdelingsvergadering van 18 november, deze uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende voorwaarden m.b.t. samenkomsten.

Van de volgende verenigingen is nog geen bericht ontvangen over hun aanwezigheid op het voorzittersoverleg: 1832 Westkapelle, 1843 Schoondijke, 1859 Sluiskil en 1862 Zaamslag. Aan deze verenigingen het dringende verzoek om per omgaande te melden wie hun vertegenwoordiger zal zijn, er dient namelijk een registratie te worden overhandigd aan de beheerder van het dorpshuis wie er aanwezig zijn.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3, 4454 AS Borssele

Aanvang: 19.30

Agenda:

 1. Opening
 2. Verloop vliegseizoen 2020
 3. Vervolg GPS-pilot in Zeeland
 4. WVTTK
 5. Rondvraag
 6. Sluiting