postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


uitnodiging+ aantal stukken ALV 12 maart

Algemene ledenvergadering afd. Zeeland ‘96
Datum: 12 maart 2020 Aanvang: 19.30
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 te Borssele

Agenda
1. Opening
2. Appél van de aanwezigen
3. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 11 december 2019 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen (bijgevoegd | ophaalroutes| inkorfcentra)
5. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2019 secretaris (bijgevoegd)
4b. Jaarverslag 2019 penningmeester (bijgevoegd) + begroting 2020
+ verslag kascontrolecommissie (bijgevoegd)
4c. Benoeming kascontrolecommissie
4d. Jaarverslag 2019 evenementencommissie (bijgevoegd)
4e. Jaarverslag 2019 jeugdcommissie (bijgevoegd)
6. N.P.O. Ledenraad 14 maart 2020 (stukken volgen wanneer beschikbaar)
7. Verenigingsvoorstellen (1810| 1826| 1829 | 1863) + (préadvies)
8. Verloop GPS-pilot in Zeeland (toelichting ter vergadering)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting


Nationaal Vliegprogramma 2020

Beste liefhebbers,

Hierbij het concept voor het nationaal vliegschema voor 2020. Op de NPO-Ledenraad van 25 januari moet dit formeel nog worden vastgesteld, maar dit zal na het overleg van maandagavond slechts een formaliteit zijn.

Ten opzichte van het Zeeuwse vluchtprogramma zoals dat op 11 december is besproken betekent dit wel enkele wijzigingen. We gaan daarnaast in overleg met onze zusterafdelingen in de sector om hierin een afstemming te krijgen zodat we op het gebied van vervoer waar mogelijk kunnen combineren.

Zodra deze afstemming rond is, wordt het aangepaste Zeeuwse vluchtprogramma naar U toegezonden.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


presentatie bijeenkomst vervolg GPS-pilot

Beste liefhebbers,

De essentie van de bijeenkomst van donderdagavond:

Hoe kunnen we onze liefhebbers in de komende jaren op een leuke en betaalbare manier plezier laten beleven aan onze hobby en op welke wijze kunnen we dit delen met alle geïnteresseerden in onze sport ?

De discussie over kloksystemen en de kosten hebben veel te veel op de voorgrond gestaan het afgelopen jaar, terecht werd donderdagavond opgemerkt dat dit slechts middelen zijn om de voorgaande essentie mogelijk te maken.

Door het toevoegen van vermelde regiegroep kunnen we gezamenlijk gaan werken aan de sport om ervoor te zorgen dat de groep liefhebbers die we nu nog hebben zolang mogelijk bij onze mooie hobby te betrekken en daar alle mogelijke middelen voor te gebruiken die we nu en in de toekomst tot onze beschikking kunnen krijgen. Niet met mooie praatjes en grootse plannen, maar op een gerichte wijze met tastbare zaken die direct een goed gevoel geven aan de liefhebbers.

Deelnemers voor de regiegroep kunnen zich tot 1 januari aanmelden bij de afdelingssecretaris, mocht er onvoldoende respons zijn dan kijken we of er in onderling overleg nog kandidaten te vinden zijn. Als er nog liefhebbers zijn die een bijdrage willen leveren in een werkgroep, dan kunnen ze zich ook altijd melden bij de afdelingssecretaris.

Prettige feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar.

Willy Huige


Zeeuwse Ladies League 2020

Aan alle verenigingen van de afdeling zeeland ’96,

Ook in 2020 wordt de NPO Ladies League  georganiseerd. Voor Zeeland ’96 hebben we hiervoor een werkgroep samengesteld.

Wij zijn Claudia Korstanje, Ingrid Schaap, Karin van Gils en Priscilla Thijs.

Komend seizoen gaan wij de Ladies League voor de afdeling Zeeland ’96, organiseren. Er zijn al heel wat ideeën, die de komende tijd verder concreet gemaakt worden.

Aan alle verenigingen willen we vragen om zoveel mogelijk dames enthousiast te maken voor deze competitie.

De speciale ringen voor deze competitie zijn te bestellen via www.nationaleduivensportdagen.nl/ladiesleague

Het is nog mogelijk om deze ringen te bestellen en u hier voor op te geven. (als u dit nog niet gedaan heeft.)

Zodra er meer bekend is dan zullen wij u per mail op de hoogte houden.

Mochten er verder nog vragen zijn. Mail dan naar johnny_thijs@hotmail.com (Priscilla)

Met vriendelijke groet,
Organisatie Ladies League zeeland ’96,


concept vliegprogramma Zeeland + datum NPO-Ledenraad

Beste liefhebbers,

Afgelopen weekend was er een vergadering van de sectie vitesse/midfond m.b.t. de vluchten voor het Nationale Vliegprogramma 2020. Daar is vastgesteld dat de vitesse- en midfondvluchten in periodes door de afdelingen mogen worden georganiseerd. Het officieel vaststellen van dit Nationale Vliegprogramma moet echter gebeuren op een NPO-Ledenraad en deze is nu verschoven van 21 december naar 25 januari 2020 n.a.v. de brief die namens de afdelingen naar het NPO is gestuurd vorige week.

Organisatorisch gezien kunnen we als afdeling helaas niet wachten tot na 25 januari om de planning te gaan maken voor het seizoen 2020 waardoor het noodzakelijk is om zelf met een concept-vluchtprogramma te komen. Mogelijk dat er hierin nog wat bijgesteld moet gaan worden als het Nationale Vliegprogramma 2020 wordt vastgesteld, maar dan wel binnen de wensen van de Zeeuwse liefhebbers. Op de regiobijeenkomsten dit najaar zijn een aantal wensen op tafel gelegd en waar mogelijk zijn deze verwerkt in bijgevoegd concept programma. Wat direct opvalt is dat het aantal vluchten duidelijk minder is dan in 2019. Op vrijwel alle onderdelen is er 1 of meerdere vluchten afgehaald of omgezet naar een trainingsvlucht waarvoor veel minder administratie vereist is.

We beseffen dat dit zeer kort voor de afdelingsvergadering lastig is om dit nog te bespreken in de verenigingen, maar gezien de opbouw en aanpassingen n.a.v. de regiobijeenkomsten zou dit programma toch niet al teveel discussie moeten geven in het Zeeuwse. Indien gewenst kan dit eventueel worden toegevoegd als extra agendapunt op 11 december, anders kunnen we dit nog bespreken onder Wat verder ter tafel komt. Eventuele reacties via de mail zijn ook welkom tot 11 december 12.00.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Samenvatting regiobijeenkomsten en uitnodiging info avond Bricon

Beste liefhebbers,

Hierbij de samenvatting van de regiobijeenkomsten die het afgelopen najaar zijn gehouden.

Tevens een uitnodiging voor de informatieavond op 10 december van de firma Bricon over hun deelname aan de Zeeuwse GPS-pilot. We gaan proberen ook een live-stream op te zetten zodat er voor belangstellenden op afstand meegekeken kan worden. Uiteraard is er op deze avond voor de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen over hun visie op de duivensport van de komende jaren.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland