postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


vanaf V16: alle ingekorfde duiven in concours

Beste liefhebbers,

In navolging op bijgevoegd schrijven stoppen we als afdeling Zeeland per direct met het organiseren van T-vluchten naast de wedvluchten. Dit betekent dat met ingang van komende vrijdag alle ingekorfde duiven in concours gezet dienen te worden. De T-vluchten die op het vluchtprogramma staan vermeld (T22, T23, T24, T25 en T31) gaan nog wel door, maar ook hier dient er controle plaats te vinden op de entplicht van de ingekorfde duiven. Dit kan heel eenvoudig door een kopie van de entlijst te maken en de aangeboden duiven af te vinken op deze lijst. De afgevinkte lijst dient bewaard te blijven in de vereniging om, wanneer gevraagd, te kunnen overleggen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Bijlage: Brief NPO aangaande invlieg- cq trainingsduiven

Advertenties


Mededelingen april 2018

Insturen bestanden naar Compuclub

Het insturen van de bestanden naar Compuclub afgelopen weekend ging verre van vlekkeloos. Bestanden werden niet of te laat doorgestuurd waardoor de planning van onze vervoerder onnodige vertraging opliep. Ook voor de afrekening van de duiven geeft dit veel extra werk. Zorg dat de optie “vrachtbrieven” aangevinkt is bij de instellingen van Winver !

Juiste softwareversies rekenprogramma’s

Voor een correcte verwerking van de wedvluchtgegevens dient de laatste softwareversie van de rekenprogramma’s geïnstalleerd te zijn. Voor WInver is dit momenteel 18.01 en voor Autokon is dit 18.04. In de nieuwe versie van Winver zit een automatische updater verwerkt waardoor er altijd de laatste versie wordt geladen mits er een internetverbinding aan de computer is gekoppeld.

Voor Rekenaar van Venira is de laatste versie 4.3.1.

Deelname aan SNZH-spel

De spelregels van de nationale kampioenschappen Marathon laten het helaas niet toe om de Zeeuwse liefhebbers te kunnen laten deelnemen aan het SNZH-spel. De sectorgrenzen gooien hier roet in het eten, dus we hopen dat er vanuit de sectie Marathon snel een einde komt aan deze beperking voor een samenwerking.

Overleg met Brabant en Zuid-Holland

Recentelijk is er een bijeenkomst geweest met de besturen van de afdelingen Zeeland, Brabant 2000 en Zuid-Holland om te kijken naar de (nabije) toekomst van het duivenspel in het zuidwesten van Nederland. Dit was een positief gesprek waar op korte termijn een vervolg aan wordt gegeven.

Jeugd+ competitie

Door de jeugdcommissie is er een nieuwe opzet gemaakt voor een zgn. jeugd+ competitie. Meer informatie hierover staat onder het kopje Jeugd.


Piet Hengst – Lid van Verdienste

Piet Hengst stopt met zijn bestuurlijke activiteiten in zijn vereniging De Zwaluw in Westkapelle. Ook zat Piet jaren in diverse commissies van de afdeling. Hiervoor ontving hij gisteravond uit handen van vice voorzitter Adrie Thijs een oorkonde en uit handen van Lourens-Jan Hengst de Bronzen speld.


ALV Zeeland’96: 8 maart 2018

Algemene ledenvergadering afd. Zeeland ‘96
Datum: 8 maart 2018
Aanvang: 19.30 u
Locatie: De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp

Definitieve agenda

1. Opening
2. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 2 november 2017 (pdf)
3. Ingekomen stukken en mededelingen (pdf)
4. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2017 secretaris (pdf)
4b. Jaarverslag 2017 penningmeester (pdf) + begroting 2018 (verslag pdf)
+ verslag kascontrolecommissie (pdf)
4c. Benoeming kascontrolecommissie *
4d. Jaarverslag 2017 evenementencommissie (pdf)
4e. Jaarverslag 2017 ondersteuningscommissie (pdf)
4f. Jaarverslag 2017 jeugdcommissie (pdf)
5. Benoeming kiesman voor N.P.O. Ledenraad *
6. N.P.O. Ledenraad 10 maart 2018 (pdf)
7. Samenwerking met zusterafdelingen en organisaties buiten Zeeland
8. Verenigingsvoorstellen
–   ( 1804 1829 1832 1835 1835 1837 1841 1842 & 1843 )
–   Pre-advies bestuur
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

* Bestuur draagt Rinus Laban voor een tweede termijn voor als kiesman


Update uitlevering vaste voetringen 2018

Wij hebben begrepen dat de liefhebbers verwachten dat op 12 januari de vaste voetringen op de deurmat vallen. Wij zijn nu druk doende de ringen die dagelijks in batches van de producent komen te verpakken. Wij kunnen morgen, 12 januari, beginnen met het versturen van de ringen.

Leden die nog in de problemen komen kunnen via deze link alsnog noodringen bestellen.

Bestel alleen maar het aantal ringen dat u direct nodig heeft. Per werkdag zullen de ringen worden verstuurd die door de leverancier zijn aangeleverd.

De bestellingen die in september is gedaan wordt in zijn geheel alsnog uitgeleverd. De financiële afhandeling zal achteraf plaatsvinden. U als liefhebber heeft de bestelde ringen al betaald.

Wij doen er alles aan om de problemen voor u zo klein mogelijk te houden.

Bestuur NPO