postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


ALV 21 maart 2019

Besluitenlijst ALV 21 maart 2019

– – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –

Algemene ledenvergadering afd.Zeeland ‘96
Datum: 21 maart 2019 Aanvang: 19.30
Locatie: De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp

Definitieve agenda

1. Opening
2. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 8 november 2018 (pdf)
3. Ingekomen stukken en mededelingen (pdf)
4. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2018 secretaris (pdf)
4b. Jaarverslag 2018 penningmeester (pdf) + begroting 2019 (p/mail)
+ verslag kascontrolecommissie (pdf)
4c. Benoeming kascontrolecommissie
4d. Jaarverslag 2018 evenementencommissie (pdf)
4e. Jaarverslag 2018 ondersteuningscommissie (pdf)
4f. Jaarverslag 2018 jeugdcommissie (pdf)
5. Benoeming reserve kiesman N.P.O. Ledenraad *
6. N.P.O. Ledenraad 9 maart 2019 (stukken volgen wanneer beschikbaar)
7. Verenigingsvoorstellen (1804(1 & 2), 1832(1 & 2) + 1859) + preadvies bestuur
8. Basisdocument “Een dijk van een duivensport” (volgt in eerste week maart)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

*Bestuur draagt Joop Kristelijn voor een tweede termijn voor.

Advertenties


uitnodiging informatiebijeenkomst GPS 2021 in Zeeland

Beste liefhebbers,

Hierbij de uitnodiging voor de bijeenkomst waarin het NPO en de afdeling Zeeland gaan samenwerken vanaf komend seizoen om de projecten in het kader van GPS 2021 uit te rollen.

Tevens de uitwerking van het nationale vluchtschema 2019 zoals dit op 1 december is vastgesteld op de extra NPO-Ledenraad. Voor de marathon-, dagfond- en de laatste 3 jonge duivenvluchten is er inmiddels een afstemming geweest met de overige zuidelijke afdelingen, alle overige vluchten zijn, voor zover mogelijk, ingepland conform de vastgestelde afstanden in het nationale vluchtschema. Op de najaarsvergadering van onze afdeling op 8 november waren hier slechts enkele opmerkingen over, dus is er verder geen noodzaak om speciaal hiervoor een vergadering te beleggen.

Mvg,
Willy Huige
Secr. afd.Zeeland


Uitnodiging ALV 8 november 2018

Locatie: De Zandlôôper in Lewedorp Aanvang: 19.30

Agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 8 maart 2018 (bijgevoegd)
4. Verslag voorzittersoverleg van 6 september 2018 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen (gewijzigde versie bijgevoegd)
5. Voorstel vliegprogramma 2019 van de NPO-secties (bijgevoegd)
6. NPO-Ledenraad + overleg met zusterafdelingen
7. Bestuursverkiezing (1)
8. Bestuursvoorstel n.a.v. bestuursverkiezing (zie agenda)
9. Verenigingsvoorstellen (1807, 1810 + bijlage, 1816, 1826, 1829) + pré-advies (incl. ss Midden)
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting