postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


In Memoriam

Sjaak de Kooning

Sjaak de Kooning

14-05-1950                                              15-05-2017

Na een slopende ziekte is in de nacht van 15 mei in zijn eigen omgeving Sjaak de Kooning overleden. Sjaak werd 67 jaar. Hij startte zijn duivenloopbaan pas in 1998 nadat zijn twee zonen gestopt waren. Sjaak was altijd actief in de voetbal, maar ging over in de duiven. De laatste 10 jaar wordt er onder de naam Comb. de Kooning gespeeld. Samen met zijn duivenmaatje Dennis van Garsel en vrouw José.

In zijn arbeidzame leven had Sjaak een zaak in Woning en Project inrichting en was hij conciërge op een basisschool. Hij was altijd actief bezig voor anderen en hij kende ook tal van duivenmelkers in binnen en buitenland. Hij richtte verschillende acties in voor o.a. Cliniclowns, Slachtoffers van de Tsunami en verleden jaar richtte hij nog een actie op voor Support Casper. Hij wilde dat er meer onderzoek gedaan werd naar alvleesklierkanker en mogelijkheden tot genezing en haalde hier €16.000,-voor op.

Helaas heeft hij de strijd niet mogen winnen. Jarenlang was hij een van de drijvende krachten achter de Lewedorpse Kampioenen dag waar hij tal van bonnen voor verzamelde. Soms tot diep in de nacht was hij hiervoor op pad. In de begin fase van ons blad schreef hij regelmatig een stukje of reportage over de Zeeuwse duivensport. Ook was hij enkele jaren voorzitter van zijn club P.V. de Postduif in Lewedorp.

Hij kon op het laatst niet meer op de hokken komen, maar met trouwe support van zijn vrouw en Dennis begon het seizoen 2017 geweldig goed. Afgelopen weekend werd er nog een eerste prijs gespeeld en staan ze boven aan in het kampioenschap! Iets waar Sjaak zo van genoot! Sjaak heeft gevochten tot het einde, maar hij kon niet meer! Sjaak, bedankt voor alles en het ga je goed op je laatste vlucht!

De afscheidsdienst heeft reeds plaatsgevonden in de kerk in Lewedorp.

Frederik Dekker


Aanvullende informatie seizoen 2017

NPO-Ledenraad 15 mei
Op de afgelopen maandag gehouden NPO-Ledenraad is de voorgestelde statutenwijziging met de minimaal vereiste meerderheid aangenomen. De stemverklaring van onze afdeling op dit punt is bijgevoegd.
Over de overige besproken zaken zal binnenkort een verslag volgen op de site van het NPO.

Trainingsvluchten
Voorafgaand aan het seizoen is aan een overzicht toegestuurd met de georganiseerde trainingsvluchten. In een aantal verenigingen is afgesproken dat hier geen gebruik van wordt gemaakt, van de verenigingen die dit wel doen is slechts 1 vereniging die de wijze van inzenden nog niet goed hanteert.
Tevens worden er nog steeds kleine aantallen duiven van de wedvlucht en de trainingsvlucht samengevoegd. Op zich geen probleem als ook het aantal aangeboden boxen op de geleidebrief en het D-bestand dan worden aangepast. Al diverse malen is er een zoektocht gestart om 1 uur ’s nachts op de verzamelplaats omdat er 1 of 2 boxen minder aanwezig zijn dan opgegeven. Dit kost tijd en energie, zeker omdat op de langere vitessevluchten tijdig moet worden vertrokken naar de losplaats.

Wellicht ten overvloede, op de dagfond- en marathonvluchten dienen alle aangeboden duiven in het concours te worden gezet !

Ophaaldienst
De vluchten tot nu toe verlopen voorspoedig en dat merken we in de wekelijks ingekorfde aantallen duiven. We willen verenigingen ondanks de drukte toch op het hart drukken om vooral tijdig klaar te staan met de duiven voor de ophaaldienst zodat er bij aankomst van de wagen direct kan worden begonnen met de lege boxen uit te laden en de volle boxen in te laden.

Deelname aan leervluchten B2000
Op de dinsdagen 13 juni, 20 juni, 4 juli en 25 juli is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Brabantse leervluchten. Op 13 en 20 juni en 25 juli betreft dit Duffel, op 4 juli is dit Asse/Zellik. Inkorven kan uitsluitend bij de NIC’s die dit vóór 1 juni kenbaar dienen te maken aan het secretariaat. Er kan dan tijdig worden gezorgd voor voldoende beschikbare boxen.

Er dient namelijk te worden ingekorfd in de Brabantse boxen (volle box is 24 duiven, maximaal 2 restmanden). Over de vrachtkosten en verdere afhandeling van de leervluchten zal binnenkort meer info worden toegestuurd.

Inkorven marathonvluchten
Op dinsdag 13 juni gaat is de eerste inkorving op de  marathon, de nationale vlucht vanuit Sint Vincent. Dit seizoen zal de afdeling Brabant 2000 dit vluchtonderdeel volledig voor de afdeling Zeeland gaan afhandelen. Daarom zijn een aantal zaken van belang:

Gebruik uitsluitend de binnenkort af te leveren Brabantse manden en maak gebruik van de Nationale Labels aan de manden.

De Brabantse manden zijn kleiner de Zeeuwse, er kan eventueel een extra pak karton worden geleverd met deze maten waardoor er geen noodzaak is om de vellen op maat te knippen. Over de kostprijs volgt binnenkort meer informatie.

Bevestig aan de restmanden naast de Nationale Label ook een oranje label (vóór en achter). Mandenlijsten bij voorkeur onder het bodemkarton aan de zijde van het inkorfgedeelte.

De D-bestanden kunnen gewoon worden ingestuurd naar de Compuclub, er dient tevens een geleidebrief te worden meegegeven aan de chauffeur van de ophaaldienst.

De bruine enveloppe met de inkorf- en verzamelstaten niet meegeven op de avond van de inkorving ! Deze moet de eerstvolgende donderdag worden meegegeven met de Zeeuwse ophaaldienst zodat deze later voor eventuele reclames kan worden gebruikt.

Tot slot is het net als voorgaande jaren niet toegestaan om jaarlingduiven (2016) in te korven voor Sint Vincent. Mocht dit toch gebeuren, dan worden deze duiven niet geklasseerd.


Uitnodiging bijeenkomst met het NPO-bestuur

Op donderdag 30 maart komt een afvaardiging van het NPO-bestuur een uitleg geven van de plannen in het kader van de toekomstvisie GPS2021.
Alle leden zijn worden uitgenodigd om hierover van gedachten te komen wisselen in verenigingsgebouw “de Zandlooper” in Lewedorp.

Aanmelden hiervoor graag via de verenigingen tot en met dinsdag 28 maart zodat we rekening kunnen houden met het aantal bezoekers voor het indelen van de zaal.

Programma:
19.30 Opening door (dag)voorzitter
19.45 Uitleg door het NPO over plannen GPS 2021
20.30 Vragen vanuit de zaal
22.00 Sluiting

 

Locatie: Dorpshuis De Zandloper
Zandkreekstraat 33
4456 AL Lewedorp

 

Bijgevoegd: vragen die bij u zouden kunnen spelen (geformuleerd door afd. Oost-Brabant)


ALV 16 maart 2017

Algemene ledenvergadering afd. Zeeland ‘96
Datum: 16 maart 2017
Aanvang: 19.30 u
Locatie: De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp

Voorlopige agenda

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 17 november 2016 (pdf)
3. Ingekomen stukken en mededelingen (pdf  + schema| wijz. marathonvluchten)
4. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2016 secretaris (pdf)
4b. Jaarverslag 2016 penningmeester + begroting 2017
+ verslag kascontrolecommissie (pdf)
4c. Benoeming kascontrolecommissie *
4d. Jaarverslag 2016 evenementencommissie (pdf)
4e. Jaarverslag 2016 ondersteuningscommissie (pdf)
4f. Jaarverslag 2016 jeugdcommissie (pdf)
5. N.P.O. zaken en overleg met zusterafdelingen
6. Bestuursvoorstel (pdf)
7. Verenigingsvoorstellen (1816 | 1842 || pre-advies bestuur)
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

* De heren De Wilde en Houmes controleren beiden voor de tweede maal de boeken van de penningmeester. We zijn dus op zoek naar tenminste één, maar bij voorkeur twee nieuwe kascontroleurs voor 2017. Opgave kan tot aanvang van de vergadering bij de penningmeester Joop Kristelijn 0651068415 of info@joop-kristelijn.nl. Enige kennis van het boekhoudprogramma Exact is wenselijk, maar niet noodzakelijk.