postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Uitnodiging bijeenkomst met het NPO-bestuur

Op donderdag 30 maart komt een afvaardiging van het NPO-bestuur een uitleg geven van de plannen in het kader van de toekomstvisie GPS2021.
Alle leden zijn worden uitgenodigd om hierover van gedachten te komen wisselen in verenigingsgebouw “de Zandlooper” in Lewedorp.

Aanmelden hiervoor graag via de verenigingen tot en met dinsdag 28 maart zodat we rekening kunnen houden met het aantal bezoekers voor het indelen van de zaal.

Programma:
19.30 Opening door (dag)voorzitter
19.45 Uitleg door het NPO over plannen GPS 2021
20.30 Vragen vanuit de zaal
22.00 Sluiting

 

Locatie: Dorpshuis De Zandloper
Zandkreekstraat 33
4456 AL Lewedorp

 

Bijgevoegd: vragen die bij u zouden kunnen spelen (geformuleerd door afd. Oost-Brabant)


ALV 16 maart 2017

Algemene ledenvergadering afd. Zeeland ‘96
Datum: 16 maart 2017
Aanvang: 19.30 u
Locatie: De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp

Voorlopige agenda

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 17 november 2016 (pdf)
3. Ingekomen stukken en mededelingen (pdf  + schema| wijz. marathonvluchten)
4. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2016 secretaris (pdf)
4b. Jaarverslag 2016 penningmeester + begroting 2017
+ verslag kascontrolecommissie (pdf)
4c. Benoeming kascontrolecommissie *
4d. Jaarverslag 2016 evenementencommissie (pdf)
4e. Jaarverslag 2016 ondersteuningscommissie (pdf)
4f. Jaarverslag 2016 jeugdcommissie (pdf)
5. N.P.O. zaken en overleg met zusterafdelingen
6. Bestuursvoorstel (pdf)
7. Verenigingsvoorstellen (1816 | 1842 || pre-advies bestuur)
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

* De heren De Wilde en Houmes controleren beiden voor de tweede maal de boeken van de penningmeester. We zijn dus op zoek naar tenminste één, maar bij voorkeur twee nieuwe kascontroleurs voor 2017. Opgave kan tot aanvang van de vergadering bij de penningmeester Joop Kristelijn 0651068415 of info@joop-kristelijn.nl. Enige kennis van het boekhoudprogramma Exact is wenselijk, maar niet noodzakelijk.


Stand van zaken Vogelgriep

Als gevolg van de recente uitbraken is eerder deze week met het Ministerie overleg geweest. Dit heeft geresulteerd in continuering van de volgende uitgangspunten:

Buiten de beschermings- en toezichtsgebieden geldt het volgende voor duiven:

  • Tentoonstellingen zijn toegestaan;
  • Afschermplicht. Dit betekent dat de duiven zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels, de uitwerpselen van wilde vogels, met gevogelte van naastgelegen houderijen, met ander vee en/of huisdieren die aanwezig zijn of met bezoekers. In de praktijk betekent dit, dat we duiven niet uit mogen laten vliegen.

Bron: site NPO, december 2016